Obștea Moșnenilor
Nămăești
Consiliul de conducere
 
 

 

Consiliul de conducere si Administratie este format din 5 membrii si anume:


• un presedinte;
• un secretar;
• 3 (trei) membrii.
Si doi membrii supleanti care pot inlocui membrii indisponibili prin hotararea Consiliului de conducere si administratie.
Membrii Consiliului de conducere si administartie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

• sa fie membru al  Obstei, inscris in Registrul special, cu drepturi conform anexei nr. 54 si 39;

• sa nu fie in situatia de incompatibilitate;

• sa nu aiba cazier judiciar;

• sa fie major;

• sa nu fie ruda intre ei pana la al patrulea grad de rudenie;

• sa nu aiba si sa nu fi avut litigii cu Obstea.

 

Membrii Consiliului de  coducere si administratie si membrii supleanti se aleg prin vot secret, prin depunere de candidatura si se  valideaza de Adunarea Generala candidatii care obtin cel mai mare numar de voturi in ordine descrescatoare, dupa numararea voturilor valabil exprimate pentru candidati.
Presedintele si secretarul consiliului de conducere si administratie se aleg prin vot secret din membrii consiliului si se valideaza de catre Adunarea Generala.


Consiliul de conducere si administratie are urmatoarele indatoriri si raspunderi:

 

• administreaza si conserva toate bunurile si lucreaza in scopul respectarii drepturilor membrilor Obstei si a legilor in vigoare;

face toate constatarile relative la uzurpari si alte litigii ce s-au ivit si ia masuri pentru intrarea in legalitate;

studiaza posibilitati de obtinere de noi venituri si urmareste realizarea acestora, stabilite pe baza actelor contabile;

stabileste si raspunde de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea legislatiei in vigoare, pe care il prezinta Adunarii Generale;

• fixeaza si raspunde de conditiile de arendare, exploatare forestiera, vanzare, prelucrare si industrialuizare material lemons, achizitii, etc, ce trebuie trecute in contractile comerciale sau in documentele pe baza carora se fac licitatii sau achizitii de bunuri si servicii, conform legii, in scopul maximizarii veniturilor;

organizeaza si raspunde ca licitatiile pentru orice fel de arendari, vanzari de material lemons, concesionari si executarea de lucrari in cadrul Obstei sa fie organizate conform prevederilor legale si cu buna credinta in scopul realizarii veniturilor Obstei;

aproba si raspunde de toate actele si contractele comerciale de vanzare, de arendare, exploatare de padure, achizitii.Contarctele vor fi aprobate de Consiliul de conducere si administratie, devenind astfel obligatorii pentru toti membrii consiliului.

• Verifica si aproba conturile de gestiune financiara la finele fiecarei luni si in mod integral la finele fiecarui an, precum si bilantul si contul de profit si pierdere;

• Analizeaza, intocmeste si aproba materialele ce se supun la vot in Adunarea Generala;

• Propune sumele de bani ce se vor distribui membrilor Obstei cu drepturi, din beneficial annual, stabileste etapele de distribuire, precum si alte alocari de sume din beneficiu, pentru scopurile propuse, conform legislatiei in vigoare si reglementarilor interne ale Obstei aprobate de catre Adunarea Generala;

• Apara cu buna credinta, prin mijloace legale, interesele Obstei inaintea oricarei instante judecatoresti sau oricarei autoritati.

 

Consiliul de conducere si Administratie se intruneste in sedinta ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna, la convocarea in scris sau telefonica, a presedintelui consiliului sau a minim 2 membrii din consiliu, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta, in afara cazurilor de forta majora.
Hotararile luate in consiliu sunt valabile daca au fost adoptate de cel putin 3 membrii ai consiliului prin vot deschis sau secret si vor fi consemnate in Registrul Sedintelor de consiliu, tinut de secretarul consiliului de conducere si administratie.
Consiliul de conducere si administratie aduce la indeplinire toate hotararile adunarii generale.Limita atributiilor si raspunderilor consiliului de conducere si administratie sunt stabilite de Adunarea Generala.


Membrii consiliului de conducere si administratie sunt alesi pe o perioada de 4 ani, numarul mandatelor nefiind limitat.
In momentul de fata (mandatul 2012-2016) Consiliul de conducere si administratie este format din:

 

Herisanu Gheorghe – presedinte;

Florea Gheorghe  - secretar;

Filatu  Petre Dimitrie Constantin – membru;

Mailat Sorin – membru;

Tuluca Ion –membru.

 

Presedintele Consiliului de conducere si administratie are urmatoarele atributii, drepturi si indatoriri:

 

  • Reprezinta Obstea pe langa autoritatile publice, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, asociatii, persoane fizice sau juridice;

  • Supravegheaza si raspunde de intregul mers al administratiei, inspecteaza toate serviciile personal sau delegand un membru din consiliu de conducere si administratie;

  • Delegat de consiliul de conducere si administratie, intenteaza actiuni, apara si sustine interesele Obstei in justitie si fata de oricare autoritate a statului, persoane fizice sau juridice, agenti economici, care nu au respectat contractile incheiate cu Obstea sau care aduc prejudicii sub orice forma Obstei;

  • Stabileste ordinea de zi a adunarilor generale pe care o supune aprobarii consiliului de conducere si convoaca adunarea generala;

  • Convoaca in sedinte lunare sau ori de cate ori este nevoie, membrii consiliului de conducere si administratie pentru analiza si hotararea deciziilor necesare pentru bunul mers al Obstei;

  • Controleaza activitatile de contabilitate, caserie, SC  Mosneanul Namaesti SRL;

  • Vizeaza si aproba documentele financiar contabile intocmite si semnate de contabilul Obstei dup ace au fost discutate si aprobate de consiliu de conducere, hotararile consiliului de conducere intocmite de secretarul consiliului, corespondenta care se transmite in afara Obstei;

  • Ia masuri si raspunde a nu se instraina titlurile, documentele si toateactele Obstei.;

  • In caz de demisie, deces, absenta din Obste pe o perioada mai mare de 15 zile motivate sau nemotivate, atributiile presedintelui se preiau de catre o persoana imputernicita de presedinte, iar in cazuri exceptionale de un alt membru al consiliului de conducere, prin hotararea consiliului si cu validarea acestuia in urmatoarea adunare generala.

   

 

   
© 2014 - Obștea Moșnenilor Nămăești