Obștea Moșnenilor
Nămăești
Prezentare
 
 

 

            In urma mai multor demersuri pe care un comitet de initiativa le-a demarat pentru reconstituirea Obstei Mosnenilor Namaesti, conform legilor Fondului Funciar(Lege 169/1997, Legea 1/2000), pe data de 11.04.2000, s-a acordat personalitate juridica Obstei Mosnenilor Namaesti, cu sediul in comuna Valea Mare Pravat, satul Namaesti, jud.Arges.
In anul 1948 Obstea Mosnenilor Namaesti detinea o suprafata totala de 2470 ha, dintre care 1954 ha teren cu destinatie forestiera si 516 ha teren cu destinatie agricola.Conform Legii 1/2000, in anul 2002 Obstea a fost pusa in posesie cu o suprafata de 1554, 46 ha, 1085 ha teren cu destinatie forestiera si 469, 46 ha teren cu destinatie agricola, conform Titlului de Proprietate nr.61/26.07.2002.
In urma aparitiei Legii 247/2005, Obsteai I s-a restituit si restul de suprafata, adica 869 ha teren cu destinatie forestiera, faptic, iar cu suprafata de teren cu destinatie agricola a fost validata, dar nu total pusa in posesie.Din masuratorile cadastrale, a rezultat ca Obstea are un deficit de 131, 2396 ha teren cu destinatie agricola.


Averea Obstei Mosnenilor Namaesti se compune din:


1.Muntele Gainatul Mic-padure si pasune;
2.Muntele Gainatul Mare – 101 ha padure;
3.Pleasa sau Fetele Prejmei-padure si pasune;
4.Fetele Capitanului si Muntisorului-padure;
5.Plaisorul-padure si pasune;
6.Clabucet – pasune si padure;
7.Poiana Fetei – pasune si padure;
8.Islazul Obstei-pasune si padure;
9.Stanele din muntii Obstei;
10. Din averea obstei mai face parte si SC Mosneanul Namaesti care s-a constituit din fondurile Obstei si cu finantarea acesteia, Obstea fiind asociat unic;
11.Din anul 2012, din averea Obstei mai face parte si sediul modern, cu o suprafata utila de 330 mp.
12.In momentul de fata se afla in constructie un Canton silvic modern, situate pe Valea Carstei;
13.Obstea mai detine si 2 pepiniere, de unde isi asigura puietul de molid necesar plantarii si regenerarii padurii.
In patrimoniul Obstei vor fi incluse totalitatea drepturilor patrimoniale ale membrilor Obstei, dupa reconstituirea acesteia conform legii.
Prin drepturi patrimoniale se intelege cota parte de suprafata(hectare) conform anexelor 54 si 39 la titlul de proprietate, precum si bunurile dobandite ulterior din fondurile Obstei sau alte surse.
Suprafetele forestiere si terenurile agricole aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.


II. Scopul si obiectul Obstei Mosnenilor Namaesti


Scopul  asociatiei il constituie mentinerea continuitatii vechii Obsti si folosirea in comun a fondului funciar detinut.
Pentru realizarea scopului sau, Obstea se va ocupa de urmatoarele activitati:

Administrarea si conservarea drepturilor membrilor reinscrisi in obste, drepturi mostenite prin danie domneasca;

Prestarea oricarei activitati economice ce priveste folosirea in comun a patrimoniului Obstei, aflat in proprietaea private a asociatilor, precum si exploatarea si valorificarea  materialului lemnos;

Impadurirea terenurilor, respectiv regenerarea padurilor, conform Codului Silvic;

Asigurarea fondului de regenerare si conservare a padurilor, conform Codului Silvic;

Ingrijirea golurilor alpine, a pasunilor si exploatarea lor conform legilor in vigoare;

Arendarea si concesionarea de terenuri persoanelor fizice sau juridice;

Licitarea sau negocierea directa, dupa caz, a golurilor alpine pentru pasunat, a vanzarilor de masa lemnoasa sau a altor activitati din cadrul Obstei, in conformitate cu legile in vigoare;

Industrializarea masei lemnoase, rezultat al exploatarii ce se face in cadrul SC Mosneanul Namaesti SRL, care este dotat cu gater, fierastrau pentru debitare, circular si alte utilaje de prelucrare a lemnului;

Initierea de activitati privind dezvoltarea turismului in perimetrul Obstei (construirea de cabane turistice, drumuri de acces, drumuri forestiere);

Valorificare fructelor de padure si a ciupercilor, fie prin forte proprii fie prin arendarea fondului persoanelor fizice sau juridice interesate;

Administrarea fondului piscicol si de vanatoare;

Colaborarea cu personae fizice, juridice, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, societati sau asociatii, pentru dezvoltarea activitatii.

 

III. Membrii asociatiei


Calitatea de membru al asociatiei o au toti fostii membrii ai Asezamantului Obstei Mosnenilor Namaesti din comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges, precum si mostenitorii acestora, conform anexelor nr.54 si 39 la titlul de proprietate.
Recunoasterea calitatii de membru al asociatiei precum si intinderea drepturilor fiecarui membru se va face de adunarea general ape baza titlurilor de repunere in drepturi a Obstei si a anexelor nr.54 si 39 la titlul de proprietate.
Transmiterea drepturilor pe care mosnenii sau mostenitorii acestora le detin, pe cale legala, se comunica organelor in drept(Notariat, Judecatorie, Comisia locala de fond funciar), care vor aduce la cunostinta Obstei despre orice modificare, iar aceasta va proceda la aplicarea ei numai in baza unui act autentificat.
Calitatea de membru al Obstei inceteaza numai prin transmiterea drepturilor catre alte personae din cadrul Obstei, conform legii.Inainte de transmiterea drepturilor, mosneanul in viata sau mostenitorii de drepturi ai mosnenului, va instiinta in scris Consiliul de Administratie al Obstei, pentru a lua masurile de rigoare.
Dreptul mosneanului decedat fara mostenitori precum si a mostenitorilor neidentificati nu se pierd, acestea raman in cadrul Obstei, care le va administra conform legii sau hotararii Adunarii Generale.
Evidenta membrilor asociatiei si a drepturilor acestora se va tine in Registrul special, pastrat prin grija presedintelui si a membrilor consiliului de administratie.

 

IV.   Organele de conducere:

 

1. Adunarea generala

2. Consiliul de administrare si conducere

3. Comisia de cenzori

 

1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Obstei.Ea se compune din toti membrii asociatiei, fara nici o restrictie conform Registrului special cu membrii si drepturile mosnenilor.
Mosnenii se vor intruni in Adunari Generale si Extraordinare, la convocarea Consiliului de administratie, prin anunturi facute cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii, in care sevor specifica ziua, ora si locul Adunarii Generale, precum si Ordinea de Zi.
Instiintarea mosnenilor se va face prin personalul de conducere, prin afisarea anunturilor in locuri publice, telefonic si prin intermediul mass-media.


Adunarea Generala ordinara are loc o data pe an, de regula in primul trimestru al anului, si are urmatoarele  atributii:

 

• Ia toate deciziile privind activitatea generala a Obstei, prin vot in cvorum, daca la prima convocare sunt prezenti mosneni reprezentand jumatate plus unu din totalul drepturilor(personal sau prin imputerniciti legali);

• Aproba prin vot, pentru o perioada de 4 ani Consiliul de conducere si Administratie al Obstei si Comisia de Cenzori.

 

Adunarile Generale Extraordinare au loc ori de cate ori este nevoie si pot fi convocate de:

• Membrii Obstei care detin cel putin 1/5 din drepturile totale;

• Cel putin 2 membrii ai Consiliului de Conducere si Administratie al Obstei;

• Presedintele Consiliului de Conducere si Administratie al obstei;

• Comisia de Cenzori;

 

Cand se vor ivi pagube extraordinare, dezastre naturale, incendii, doboraturi de arbori, cand se vor constata grave pierderi in averea Obstei, care ar necesita sa fie grabnic aduse la cunostinta mosnenilor, pentru luarea de masuri sau ratificarea celor luate de Consiliul de conducere si Administratie.

Toate Hotararile Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare, desfasurate in plen, vor fi obligatoriu consemnate in Registrul de Procese verbale si semnate de catre presedinte, presedintele de sedinta, persoana care redacteaza procesul verbal si membrii prezidiului.


2. Consiliul de conducere si Administratie este format din 5 membrii si anume:


• un presedinte;
• un secretar;
• 3 (trei) membrii.
Si doi membrii supleanti care pot inlocui membrii indisponibili prin hotararea Consiliului de conducere si administratie.
Membrii Consiliului de conducere si administartie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

• sa fie membru al  Obstei, inscris in Registrul special, cu drepturi conform anexei nr. 54 si 39;

• sa nu fie in situatia de incompatibilitate;

• sa nu aiba cazier judiciar;

• sa fie major;

• sa nu fie ruda intre ei pana la al patrulea grad de rudenie;

• sa nu aiba si sa nu fi avut litigii cu Obstea.

 

Membrii Consiliului de  coducere si administratie si membrii supleanti se aleg prin vot secret, prin depunere de candidatura si se  valideaza de Adunarea Generala candidatii care obtin cel mai mare numar de voturi in ordine descrescatoare, dupa numararea voturilor valabil exprimate pentru candidati.
Presedintele si secretarul consiliului de conducere si administratie se aleg prin vot secret din membrii consiliului si se valideaza de catre Adunarea Generala.


Consiliul de conducere si administratie are urmatoarele indatoriri si raspunderi:

 

• administreaza si conserva toate bunurile si lucreaza in scopul respectarii drepturilor membrilor Obstei si a legilor in vigoare;

face toate constatarile relative la uzurpari si alte litigii ce s-au ivit si ia masuri pentru intrarea in legalitate;

studiaza posibilitati de obtinere de noi venituri si urmareste realizarea acestora, stabilite pe baza actelor contabile;

stabileste si raspunde de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea legislatiei in vigoare, pe care il prezinta Adunarii Generale;

• fixeaza si raspunde de conditiile de arendare, exploatare forestiera, vanzare, prelucrare si industrialuizare material lemons, achizitii, etc, ce trebuie trecute in contractile comerciale sau in documentele pe baza carora se fac licitatii sau achizitii de bunuri si servicii, conform legii, in scopul maximizarii veniturilor;

organizeaza si raspunde ca licitatiile pentru orice fel de arendari, vanzari de material lemons, concesionari si executarea de lucrari in cadrul Obstei sa fie organizate conform prevederilor legale si cu buna credinta in scopul realizarii veniturilor Obstei;

aproba si raspunde de toate actele si contractele comerciale de vanzare, de arendare, exploatare de padure, achizitii.Contarctele vor fi aprobate de Consiliul de conducere si administratie, devenind astfel obligatorii pentru toti membrii consiliului.

• Verifica si aproba conturile de gestiune financiara la finele fiecarei luni si in mod integral la finele fiecarui an, precum si bilantul si contul de profit si pierdere;

• Analizeaza, intocmeste si aproba materialele ce se supun la vot in Adunarea Generala;

• Propune sumele de bani ce se vor distribui membrilor Obstei cu drepturi, din beneficial annual, stabileste etapele de distribuire, precum si alte alocari de sume din beneficiu, pentru scopurile propuse, conform legislatiei in vigoare si reglementarilor interne ale Obstei aprobate de catre Adunarea Generala;

• Apara cu buna credinta, prin mijloace legale, interesele Obstei inaintea oricarei instante judecatoresti sau oricarei autoritati.

 

Consiliul de conducere si Administratie se intruneste in sedinta ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna, la convocarea in scris sau telefonica, a presedintelui consiliului sau a minim 2 membrii din consiliu, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta, in afara cazurilor de forta majora.
Hotararile luate in consiliu sunt valabile daca au fost adoptate de cel putin 3 membrii ai consiliului prin vot deschis sau secret si vor fi consemnate in Registrul Sedintelor de consiliu, tinut de secretarul consiliului de conducere si administratie.
Consiliul de conducere si administratie aduce la indeplinire toate hotararile adunarii generale.Limita atributiilor si raspunderilor consiliului de conducere si administratie sunt stabilite de Adunarea Generala.


Membrii consiliului de conducere si administratie sunt alesi pe o perioada de 4 ani, numarul mandatelor nefiind limitat.
In momentul de fata (mandatul 2012-2016) Consiliul de conducere si administratie este format din:

 

Herisanu Gheorghe – presedinte;

Florea Gheorghe  - secretar;

Filatu  Petre Dimitrie Constantin – membru;

Mailat Sorin – membru;

Tuluca Ion –membru.

 

Presedintele Consiliului de conducere si administratie are urmatoarele atributii, drepturi si indatoriri:

 

  • Reprezinta Obstea pe langa autoritatile publice, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, asociatii, persoane fizice sau juridice;

  • Supravegheaza si raspunde de intregul mers al administratiei, inspecteaza toate serviciile personal sau delegand un membru din consiliu de conducere si administratie;

  • Delegat de consiliul de conducere si administratie, intenteaza actiuni, apara si sustine interesele Obstei in justitie si fata de oricare autoritate a statului, persoane fizice sau juridice, agenti economici, care nu au respectat contractile incheiate cu Obstea sau care aduc prejudicii sub orice forma Obstei;

  • Stabileste ordinea de zi a adunarilor generale pe care o supune aprobarii consiliului de conducere si convoaca adunarea generala;

  • Convoaca in sedinte lunare sau ori de cate ori este nevoie, membrii consiliului de conducere si administratie pentru analiza si hotararea deciziilor necesare pentru bunul mers al Obstei;

  • Controleaza activitatile de contabilitate, caserie, SC  Mosneanul Namaesti SRL;

  • Vizeaza si aproba documentele financiar contabile intocmite si semnate de contabilul Obstei dup ace au fost discutate si aprobate de consiliu de conducere, hotararile consiliului de conducere intocmite de secretarul consiliului, corespondenta care se transmite in afara Obstei;

  • Ia masuri si raspunde a nu se instraina titlurile, documentele si toateactele Obstei.;

  • In caz de demisie, deces, absenta din Obste pe o perioada mai mare de 15 zile motivate sau nemotivate, atributiile presedintelui se preiau de catre o persoana imputernicita de presedinte, iar in cazuri exceptionale de un alt membru al consiliului de conducere, prin hotararea consiliului si cu validarea acestuia in urmatoarea adunare generala.

   

  3. Comisia de Cenzori  

   

Controlul activitatii economico-financiare a Obstei si a SC Mosneanul Namaesti SRL este exercitat de o comisie de cenzori formata din 3 membrii si contabilul Obstei si SC Mosneanul pentru controlul preventiv.
Actualmente comisia de cenzori este formata din:Tocila Aurel-expert contabil, Tuluca Angela-Sanda si Patrascu Ion.
Comisia de cenzori supravegheaza gestiunea Obstei, certifica daca bilantul este corect intocmit, verifica daca actele si registrele sunt intocmite la zi, ia parte la intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, verifica lunar caseria si inopinat, participa la toate adunarile generale, la sedintele de consiliu precum si la licitatiile care se organizeaza de catre Obste la convocarea factorilor responsabili.
Unul din cenzori va fi expert contabil si autorizat legal.El poate fi ales si din afara membrilor Obstei.
Cenzorii raspund in fata Adunarii Generale de felul cum si-au indeplinit mandatul.

 

   
© 2014 - Obștea Moșnenilor Nămăești